Politika společnosti

Oblast řízení jakosti:

  • základem činnosti společnosti, a tedy všech pracovníků, je plnění požadavků zákazníků včas a ve 100% kvalitě
  • kvalitním plněním požadavků zákazníků získávat další zakázky

Oblast vztahů:

  • základními pravidly vystupování všech pracovníků společnosti musí být slušnost, profesionalita a spolehlivost, a to jak k zákazníkům, tak i k sobě navzájem
  • vedoucí pracovníci na všech úrovních musí být při všech činnostech příkladem ostatním pracovníkům
  • vedení společnosti musí vytvářet takové pracovní podmínky pro zaměstnance, aby se mohli ztotožnit s politikou a cíli vedení společnosti a zaměstnání ve firmě se pro ně stalo prestižní záležitostí 

Oblast systému environmentálního managementu:

  • společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat své chování k životnímu prostředí při zachování a rozvíjení podnikatelských aktivit
  • společnost se zavazuje k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí
  • společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a snaží se orientovat na dodavatele, kteří již mají systém EMS zaveden, nebo jeho principy při své činnosti respektují
  • společnost poskytuje zainteresovaným stranám a veřejnosti pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí
  • nástroji k neustálému zvyšování efektivnosti systému EMS je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech vlivů na životní prostředí a definovaný systém kontrolních mechanismů EMS